negrula

24 teksty – auto­rem jest neg­ru­la.

Po­jawi się kiedyś ktoś kto porządnie . wstrząśnie fa­sada­mi Two­jego in­dy­widual­ne­go, zam­knięte­go świata. Poczu­jesz wte­dy strach, niechęć do zmian i niez­wykle prag­nienie ucie­czki, a jed­nocześnie gdzieś w środ­ku będzie tliła się maleńka [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 kwietnia 2017, 20:54

Proszę, uwol­nij mnie z piekła mo­jej duszy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 lipca 2014, 09:54

- Fa­ceci to świnie..
- Taaa.. Ale znam ta­kiego, który kocha mnie bez­gra­nicznie. Gdzie żad­na in­na nie zaj­mie mo­jego miej­sca w je­go ser­cu. Który w no­cy, bez zas­ta­nowienia, przy­bieg­nie na­wet i bo­so po [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 1 lutego 2013, 12:34

Duży pat­rzył ba­daw­czym wzro­kiem na Śred­niego i nie odzy­wał się. Ana­lizo­wał je­go sy­tuację ma­terialną, je­go sta­tus społeczny.. Ba! W końcu Śred­ni był miliarderem.
- Masz rodzinę? - za­pytał w końcu Duży.
- .. Nie.
Ten po­pat­rzył na niego jak­by ze smut­kiem i pok­le­pał sta­rego przy­jaciela pok­rze­piająco po ramieniu.
- Za­tem masz wszys­tko.. i nie masz nic - szepnął na koniec. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 czerwca 2011, 23:49

Mała od­wza­jem­niała sil­ny i czuły uścisk Dużego. Czuła, że za mo­ment, za parę chwil on odej­dzie. Czuła w so­bie na­ras­tającą pa­nikę, strach.. Wielką zimną kulę wewnątrz siebie. Chciała krzyczeć, płakać, przy­wiązać go [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 maja 2011, 00:23

- Przyczy­na śmierci?
- Życie, przy­jacielu. Życie zaw­sze jest przyczyną śmierci. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 14 lipca 2010, 17:28

Byłam wam­pi­rem w "Zmie­rzchu", cza­rodziejem w "Har­rym Pot­terze", smo­kiem w "Era­gonie", el­fem w "Wład­cy pierścieni".. Zaw­sze ra­towałam świat, miałam nad­przy­rodzo­ne zdol­ności, spo­tykałam miłość swo­jego życia, a tym cza­sem jes­tem zwykłym człowiekiem otoczo­nym szarą rzeczy­wis­tością. Mo­je marze­nia - złodzieje nieba. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 2 stycznia 2010, 15:24

Mała objęła Dużego i po­całowała de­likat­nie w policzek.
- Poz­wo­liłbyś mi odejść do in­ne­go? - zapytała.
Duży wes­tchnął teat­ralnie i oparł się o ścianę.
- Gdy­byś z nim była szczęśliw­sza to.. tak.
- Ale gdy­by to [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 20 fiszek • 9 grudnia 2009, 15:29

Pod­liczasz grzechy lecz ich za wiele jest. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 grudnia 2009, 14:07

Trud­no rozróżnić przy­padek od przeznaczenia.. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 30 października 2009, 20:45
negrula

Kocham Cię mimo wszystko

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

negrula

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

7 lipca 2014, 09:54negrula do­dał no­wy tek­st Proszę, uwol­nij mnie z [...]